การใช้สหสัมพันธ์ภาพดิจิทัลและปัญหาผกผันในการระบุลักษณะเฉพาะของวัสดุ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mixed Numerical-Experimental Technique for Identification of Elastic Material Parameters Using Digital Image Correlation : Simulation Approach", Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, The Japan Society of Mechanical Engineers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 65-78
Publish Year National Conference 2
2013 exSiripon Kaoroptham, exRittipol Chantarat, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ด้วย MATLAB สำหรับการวัดคุณสมบัติวัสดุด้วยวิธีดิจิทัลอิมเมจคอร?รีเลชั่น", The 29th National Graduate Research Conference, Mae Fah Luang University, 24-25 October 2013, 24 - 25 ตุลาคม 2013, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2010 exฤทธิพล จันทราษฎร์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีดิจิทัลอิมเมจคอร์รีเลชั่น: การพัฒนาและประเมินความแม่นยำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย