การป้องกันโรคผลเน่าของมังคุด ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารสกัดจากพืชในสกุลขิง

Publish Year International Journal 2
2013 exSukorini, H., inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, "Plant crude extracts and yeast as alternative to synthetic fungicide for controlling postharvest green mould on citrus fruit", Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 795-801
2013 exSukorinia, Henik, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, "Control of postharvest green mold of citrus fruit with yeasts, medicinal plants, and their combination", postharvest biology and technology, ปีที่ 79, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 24-31
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคหลังการเก็บเกียวที่ก่อให้เกิดโรคผลเน่าของมังคุดด้วยสารสกัดจากพืชในวงศ์ขิง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3(sppl.), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 17-20