การศึกษาการกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินระดับตื้นและลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากสภาพของพื้นที่ ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2016 exKamontip Nuangchamnong, exPhumee Srisuwon, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Tectonic Evolution of the Thonburi Basin in the Lower Central Plain, Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 1306-1315