การตอบสนองขององุ่นพันธุ์รับประทานสดต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตและคุณภาพ

Publish Year National Journal 1
2011 inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, exภาณุวัฒน์ ศิลปศาสตร์ขจร, "การใช้คาร์บาริล และจิบเบอเรลลิกแอซิด เพื่อปลิดผลองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 395-398
Publish Year National Conference 2
2010 exวรรณวิจิตร จำนง, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของสาร GA3 และ CPPU ต่อการผลิตองุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, "ผลของช่วงเวลาและความเข้มข้นสาร GA3 ต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย