การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "The Enhancement of Production and Sales Capacity of Community Enterprises in Thailand", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (Kasetsart Education Review), ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 46-55
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการทำธุรกรรมทางการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในพื้นที่เขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย