การออกแบบโมเดลการประเมินคุณค่าและความคุ้มค่าการลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยของรัฐ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, exวรัญญาภรณ์ สิริพิพัฒนพร, "การวิเคราะห์และแนวทางจัดการความเสี่ยงด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 31-40
Publish Year National Conference 1
2016 exชัชวาล แก้วมณี, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบแนะนำรายการดิจิตอลทีวีตามพฤติกรรมและลักษณะของผู้ใช้งาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย