ตัวดูดซับโมโนลิทธ์เพื่อความรวดเร็วในการวิเคราะห์ไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exขนิษฐา ดาราเรือง, exอนุภพ สาสุข, exนฤมล รามนัฐ, "Purge and Trap with Monolithic Sorbent for Gas Chromatographic Analysis of Pesticides in Honey", Analytical Bioanalytical Chemistry, ปีที่ 402, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 955-964
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exขนิษฐา ดาราเรือง, "Factorial design optimization of eugenol extraction from holy basil by subcritical water", The Proceedings of the 36th Congress of Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย