ผลของสภาวะเครียดต่อประสิทธิภาพของวิธี RAPD-PCR ในการตรวจสอบ Salmonella Enteritidis

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Application of polymerase chain reaction for detection of Salmonella spp. contaminated in Thai fermented pork meat", The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food , 26 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย