การศึกษาเชิงทดสอบและเชิงเลขของความเสียหายของตัวสอดแทรกโลหะภายใต้การทดสอบโดยการดึงนอกระนาบ

Publish Year International Journal 1
2008 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exCastanie, B, exBarrau, J.-J., "Non-linear finite element analysis of inserts in composite sandwich structures", Composites Part B: Engineering , ปีที่ 39, ฉบับที่ 7-8, ตุลาคม 2008, หน้า 1077-1092
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exKumsantia, P., exCastaniรฉ, B., "An experimental-numerical approach of the metallic insert in CFRP/honeycomb sandwich structures under normal tensile load", 2011 International Conference on Chemical, Material and Metallurgical Engineering, ICCMME 2011, 23 ธันวาคม 2011
Publish Year National Conference 1
2010 exปฏิญญา กุมสันเทียะ, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพจน์ ขุนทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารัศมีระยะรองรับที่มีผลต่อตัวสอดแทรกโลหะในโครงสร้างแซนด์วิชโดยการจำลองสมาชิกจำกัด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย