การวิจัยและพัฒนามือจับขนาดจุลภาคที่มีตัววัดความรู้สึกสำหรับระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุระดับจุลภาคแบบที่รับรู้ได้ถึงการสัมผัส