การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "Paclobutrazol affecting fruit size in ‘Trad Si Thong’ pineapple", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 Spc, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 119-123
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in ‘Pattavia’ pineapple", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 Spc, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 114-118
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exธนากร บุญกล่ำ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (suppl), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 161-164
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ แก้วส่องแสง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการยับยั้งการออกดอกตามธรรมชาติในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1 Spc, มกราคม 2014, หน้า 658-664
2011 exกรรณิการ์ แก้วส่องแสง, exลิขิต เมฆขยาย, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 27-30
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in 'Pattavia' pineapple", International Conference on Interdisciplicanry Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "Paclobutrazol affecting on fruit size in 'Trad Si Thong' pineapple", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exK. Kaewsongsang, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exL. Mekkayai, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of paclobutrazol on flowering and fruiting in ‘Pattawia’ pineapple", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits: Royal Flora Ratchaphruek 2011, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ แก้วส่องแสง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการยับยั้งการออกดอกตามธรรมชาติในสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15, 27 - 28 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย