ผลของการวัลคาไนซ์ด้วยรังสีต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบของยางธรรมชาติเสริมแรงเส้นใย