การศึกษาการใช้รังสีอุลตร้าไวโอเลตควบคู่กับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษานมแพะ

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจรีพร บุญล้อม, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Ultraviolet Irradiation Combined with Pasteurization to Reduce Microorganisms and Extend Goat Milk’s Shelf Life", The 1st Asia Dairy Goat Conference, 11 เมษายน 2012, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 exจรีพร บุญล้อม, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้รังสีอุลตราไวโอเลตเสริมกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาน้ำนมแพะพร้อมดื่ม.", การประชุมวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8 สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ , 8 ธันวาคม 2011 - 9 มีนาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย