การพัฒนารูปแบบการประสานพลังความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน