การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในซุปสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 1
2016 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "สารอาหารจากพืชและสัตว์ที่ช่วยบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ดวงตา", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2016, หน้า 65-74
Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Assessment of Protein Quality and Antioxidant activity of Liang Curry Soup compared to Commercial Vegetable Soup", Burapha International Conference 2012, 9 - 11 กรกฎาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย