การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarine Mougin, exMichel NARDIN, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of Materials Sciences and Applications, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 45-50
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "สมบัติของเซริซินเพื่อใช้เตรียมสารเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "กรรมวิธีกาารผลิตสารเชิงซ้อน ฟิล์มซูปราโมเลกุลฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินกับสารประจุบวกและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการเหล่านั้น", Kasetsart University, 2016