การผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

Publish Year International Journal 4
2022 exShinya Inazumi, exShuichi Kuwahara, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Numerical Analysis for Ground Subsidence Caused by Extraction Holes of Removed Piles", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5481, มิถุนายน 2022, หน้า 5481-1-15
2022 exKoki Nakao, exShinya Inazumi, exTsuyoshi Takahashi , inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Numerical Simulation of the Liquefaction Phenomenon by MPSM-DEM Coupled CAES", Sustainability, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2022, หน้า 7517-1-14
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exนายณพล อยู่บรรพ, "Stabilization of Soft Clay Using Waste-Based Cement", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 127-134
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Fineness of Cement Produced from Industrial Wastes on Strength of Mortar", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 762-772
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธนา บุญสินชัย, "การพัฒนาปูนซีเมนต์จากขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ปูนซีเมนต์จากขยะอุตสาหกรรมโดยผลิตเป็นคอนกรีตพรุน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exณพล อยู่บรรพต, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย