การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ