การศึกษาความต้องการใช้น้ำและการเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการให้น้ำชลประทานแบบต่างๆ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exนายปริวัตร น้ำค้าง, exนายวัลลภ ภู่ทองสุข, exนายศุภกิจ ตันวิบูลย์ศักดิ์, "การศึกษาสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย