การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ

Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อการตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม", วารสารวิชาการเกษตร , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 141-152
2016 exอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "แอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน Cry1Ab และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคซีรัมวิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 133-148
Publish Year International Conference 1
2012 exนายสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Screenng of anti-cucumber mosaic virus scFv from phage display library by recombinant coat protein", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย