บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของไม้ป่าชายเลน

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปัญจพล ชัยศุทยากร, "สารกำจัดแมลงจากสารสกัดของลำแพนส่วนต่างๆ ที่ออกฤทธิ์ต่อไรน้ำเค็ม", The 1st International Conference on Natural Products for Agriculture. , 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายณภัทร พุทธิเมธากุล, "ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากลำพู ลำพูทะเล และลำแพน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฤทธิรงค์ พรหมมาศ, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, exนายวีระพงษ์ ศรีโฉมงาม, "ปริมาณแทนนินในส่วนต่างๆ ของพรรณไม้ชายเลน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฤทธิรงค์ พรหมมาศ, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, exนายวีระพงษ์ ศรีโฉมงาม, "บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของพรรณไม้ชายเลน 6 ชนิด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย