ระบบเฝ้าติดตามสัตว์ป่า

Publish Year International Conference 1
2015 exชยธร สิมะเสถียร, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนท์ เขียวหวาน, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ, "Camera Trap Synchronization for Wildlife Monitoring", International Conference on Information and Convergence Technology for Smart Society (ICICTS2015), 21 - 24 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exรัชชานนท์ รัตนธรรม, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนท์ เขียวหวาน, "ระบบติดตามสัตว์ป่าแบบประหยัด", การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ตรัง ตรัง ประเทศไทย
2014 exชยธร สิมะเสถียร, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนนท์ เขียวหวาน, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมการถ่ายภาพเสือพร้อมกันจากกล้องหลายตัวแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุมไร้สาย", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTICARD 2014), 21 - 23 พฤษภาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exวิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์, inดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าผ่านเครือข่ายไร้สายแบบเวลาจริง", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 3 ,ECTI-CARD 2011, 5 - 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย