ระดับของเมทัลโลไธโอนีน ในไส้เดือนทะเล (Perinereis nuntia) ที่มีการปนเปื้อนของทองแดง สังกะสี และแคดเมี่ยม