การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer