การรวบรวมเชื้อพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะขาม

Publish Year National Journal 1
2007 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exสุรีวรรณ สุคนธรส, "การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประจำพันธุ์ของมะขามหวาน 5 พันธุ์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38(6), ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 37-40
Publish Year National Conference 1
2012 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อพันธุ์มะขามในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย