การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการย่อยวัสดุเซลลูโลสเหลือทิ้งเพื่อใช้ในการหมักเอธานอล