การยึดเกาะของแบคทีเรียบนตัวรองรับอนินทรีย์ เพื่อใช้ในการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Mei Li , exProf. Stephen Mann , "Mesoscale crystallization of calcium phosphate nanostructures in protein (casein) micelles", Nanoscale, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010
2009 exJ. L. Vickery, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAvinash J. Patil , exStephen Mann , "Immobilisation and encapsulation of functional protein–inorganic constructs", Molecular BioSystems, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 744-749
Publish Year National Conference 1
2011 exวันชัย, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ด้วยจุลินทรีย์ในดิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6, 18 - 19 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย