การหาค่าที่เหมาะสมต่อการผลิตอาหารเสริมชีวนะสำหรับอาหารสัตว์ด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบหลัก

Publish Year International Journal 1
2010 exJantima Arnthong, exBoonpa Wanitchaploy, exKenji Sakai, exJean-Jacques Sanglier, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Statistical screening of factors affecting glucoamylase production by a thermotolerant Rhizopus microsporus TISTR 3518 using Plackett-Burman design", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 43 , ตุลาคม 2010, หน้า 7312-7316
Publish Year International Conference 2
2011 exภาวิณี วงษ์ทับทิม, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenji Sakai, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of Alpha-Amylase and Probiotic Bacteria by Solid State Fermentation using Cassava Chips as Raw Material", 4th International Conference FerVAAP 2011, 29 - 31 สิงหาคม 2011, - ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 ex นางสาว ภาวิณี วงาทับทิม, exSiraphan Sukonthasingh, ex Prof. Kenji Sakai , inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of ?-Amylase and Probiotic Bacteria by Solid State Fermentation using Cassava Chips as Raw Material", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 exนางสาว จันทิมา อานทอง, exนาย ธนาวัฒน์ ใจกลางบูรณะ;, ex นางสาว ภาวิณี วงษ์ทับทิม, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารเสริมชีวนะจากมันสำปะหลังเส้นโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง เชื้อรา Rhizopus sp. TISTR 3522 และเชื้อ Bacillus sp. A5", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาวิทยาศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exภาวิณี วงษ์ทับทิม, inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารเสริมชีวนะและเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสด้วยกระบวนการหมักแบบแห้ง โดยใช้มันสำปะหลังเส้นเป็นวัตถุดิบ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย