ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี

Publish Year National Conference 3
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.จุฑามาศ เอื้อวงศ์อารีย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "การแพร่กระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูตัวแบน (Petrolisthes hastatus) ในหาดหินบนเกาะล้าน จ.ชลบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ภาวิณี อังกุลดี, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, "การแพร่กระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูแมงมุมขอบหนาม (Schizophrys aspera) ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย