การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายอักขระและต้นไม้เพื่อการประยุกต์ใช้ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์