การใช้ Ethephon, Salicylic acid และ Maleic Hydrazide ในการชักนำการเกิด Cytoplasmic Male Sterility ของข้าว (Oryza sativa L.) เพื่อการผลิตข้าวลูกผสม

Publish Year International Journal 3
2011 exKongake Siringam, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Cha-um, exChalermpol Kirdmanee, "Salt stress induced ion accumulation, ion homeostasis,membrane injury and sugar contents in salt-sensitive rice (Oryza sativa L. spp. indica) roots under isoosmotic conditions", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 1340-1346
2010 exCha-um, S, exSiringam, K, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKirdmanee, C, "Water relations, pigment stabilization, photosynthetic abilities and growth improvement in salt stressed rice plants treated with exogenous potassium nitrate application", INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2010, หน้า 187-197
2009 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายคงเอก ศิริงาม, exนายสุริยัน ชะอุ่ม, exนายเฉลิมพล เกิดมณี, "Relationships between Sodium Ion Accumulation and Physiological Characteristics in Rice (Oryza sativa L. spp. indica) Seedlings Grown under Iso-osmotic Salinity Stress", Pakistan Journal of Botany, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2009, หน้า 1837-1850