พัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • สำนักงานเลขานุการ คณะประมง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553

  • inดร.สหภพ ดอกแก้ว

  • inดร.สหภพ ดอกแก้ว

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(เฉพาะปี 2559 เป็นต้นไปเป็นโครงการทีได้รับมอบจากมหาวิทยาลัย)