การไพโรไลซิสร่วมของแกลบ พอลิเอทิลีน และพอลิพรอพิลีน และการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการไพโรไลซิสร่วม

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, exพิริยะ ปิ่นทอง, "Thermogravimetric Study on Co-pyrolysis of Rice Husk and Waste Plastic Mixtures", Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: ASDSE2008), 7 - 9 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย