การจัดการปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโคเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในชุดดินกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวบูรนา วงษาราม, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, "ผลของการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย