การจัดการปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยมูลโคเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีเพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในชุดดินกำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2011 exรัตติญา พรมแสง, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exSuriya Sassanarakkit, "Utilization of Natural Fertilizer Materials in Baby Corn Production.", The 1st EnvironmentAsia International Conference on “Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, 22 - 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวรัตติญา พรมแสง, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางจันทร์จรัส วีรสาร, inนายธนภัทร ปลื้มพวก, exดร.สุริยา สาสนรักกิจ, "ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย