ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภทสามัญ

Publish Year National Journal 1
2013 exชวรีย์ รัตนาวงศ์ศร, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทางเทคนิคของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย", Veridian E-Journal, SU , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 840-846
Publish Year National Conference 2
2011 inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติ , 18 - 22 พฤษภาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2010 exสิรินทร์ เหลืองวิชชเจริญ, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต:กรณีศึกษา เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประจำปี 2553, 10 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย