การประเมินผลการให้น้ำของเกษตรด้วยระบบไมโครสปริงเกลอร์

Publish Year National Conference 2
2011 exประกิต พรวิริยะธรรม, exธเนส ดอกไม้ขาว, inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, inนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพการให้น้ำของหัวสปริงเกลอร์ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 exพรลิขิต ทองรอด, inดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการให้น้ำของสายยางน้ำซึม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย