การวิเคราะห์แต่ละส่วนของเอนไซม์ Topoisomerase II alpha และ beta จากมนุษย์ต่อการจับกันกับสารกลุ่ม Rhinacathins และ Napthoquinone esters