การศึกษาความหลากหลายและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราที่เจริญในน้ำเค็มเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา