การศึกษาคุณภาพของแหนมที่แปรรูปจากเนื้อสุกรขุนโดยการเสริมสีแดงจากน้ำครั่ง