การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกีฬาฟุตซอล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2011 exชัชพล ชุมสาย ณ อยุธยา, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบของการฟื้นตัวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่งและความแม่นยำในการส่งบอลในนักกีฬาฟุตซอล", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 61-69
2011 exบุญสิตา สายวุฒิกุล, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฟื้นตัวด้วยการให้ออกซิเจนและการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด กรดแลคติกในเลือด และความสามารถของนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 231-242