การค้นหาและพัฒนาเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ทนต่อสภาวะที่มีกลูโคสสูงจากปลวก เพื่อช่วยในการสลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 2
2018 exArthornthurasuk, S., exJenkhetkan, W., exSuwan, E., exChokchaichamnankit, D., exSrisomsap, C., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandalei", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 186, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 877-894
2013 exStepper, J., exDabin, J., exEklof, J.M., exThongpoo, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exTaylor, E.J., exTurkenburg, J.P., exBrumer, H., exDavies, G.J. , "Structure and activity of the Streptococcus pyogenes family GH1 6-phospho-b-glucosidase SPy1599", Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography, ปีที่ 69, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 16-23
Publish Year International Conference 3
2012 exArtornturasook, S., exJenkhetkan, W., , inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a potentially glucose-tolerant beta-glucosidase from termite to assist in cellulose degradation.", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exThongpoo, P., exAra?jo, A.C, ex McKee, L.S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Acid/base catalyst identification of GH3 ?-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28 (abstract and oral presentation).", 7th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 29 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exThongpoo, P., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Characterization of high glucose torelant beta-glucosidase from Aspergillus sp.", 1st Annual Seminar of the PolyRefNorth-network: Refining Lignocellulosics to Advanced Polymers and Fibers, 20 - 21 กันยายน 2011, Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์
Publish Year National Conference 2
2012 exThongpoo, P., exAra?jo AC , exMcKee, L.S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exBrumer, H., "Acid/base catalyst identification of glycoside hydrolase family 3 (GH3) ?-glucosidase from Aspergillus niger ASKU28", the 13th Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exJenkhetkan, W., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Screening and partial purification of high glucose-tolerant beta-glucosidases from termite (full proceeding).", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย