โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะที่ 2)

Publish Year National Journal 1
2010 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, inนายภราดร ดอกจันทร์, "กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์", วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2010, หน้า 15-17