การประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคกับอาหารที่เป็นของผสม

Publish Year International Journal 3
2014 exวรรษมา เอ้งฉ้วน, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "The ohmic heating of meat ball: modeling and quality determination", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2014, หน้า 121-130
2013 exEngchuan, W., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Electrical and thermo-physical properties of meat ball", International Journal of Food Properties, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1676-1692
2012 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, "The Temperature Prediction of Some Botanical Beverages, Concentrated Juices and Purees of Orange and Pineapple During Ohmic Heating", Journal of Food Engineering, ปีที่ 113, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 226-233
Publish Year International Conference 2
2013 exวรรษมา เอ้งฉ้วน, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Comparison between the ohmically-heated and conventionally-heated meat balls", International Conference on Food and Biosystems Engineering (I.C. FaBE 2013), 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2013, เมือง Skiathos ประเทศกรีซ
2013 exTumpanuvatr, T., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKaewchutong, S. , exJan-Ob, O., "Comparison Between Ohmic and Conventional Heating for Pineapple and Longan in Sucrose Solution", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2013), 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2012 exนส. กฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนส. ปัทมาภรณ์ แก้วศรี, exนส. นันทวัน ดำรงพงศ์ไพบูลย์, "Cooking of Brown Rice and Germinated Brown Rice by Ohmic Heating Technique", the 38th Congress on Science and Technology of Thailand (SST38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำส้มและน้ำสับปะรดทั้งแบบมีและไม่มีเนื้อผลไม้ผสมระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระบบสถิตย์", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exวรรษมา เอ้งฉ้วน, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการต้มและส่วนประกอบที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้าลูกชิ้นหมู", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย