การพัฒนากระบวนการผลิตของทุเรียนแผ่นโดยการอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ

Publish Year International Journal 1
2011 exSawittra Bai-Ngew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of microwave vacuum-dried durian chips", Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 114-122
Publish Year National Journal 1
2014 exEi Mon Mon Kyaw, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Characterization of commercial wheat flour sold in Myanmar and its application in the fried chicken", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 241-248
Publish Year International Conference 2
2013 exนางสาวสวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Change in electronic nose profiles of oil-free durian chip during storage", 13th ASEAN Food Conference , 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 exSwittra Baingew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Process Development of Durian Chips using Microwave Vacuum Drying", 11th Asean Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009
Publish Year National Conference 2
2011 exสวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.สวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพทุเรียนแผ่น", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มก., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย