การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบเคมีเพื่อการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2019 exณัฐวริศ นุ่นรักษา, exสุรีฉาย รัตนแสนศรี, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Proximate composition and the production of fermentable sugars, levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen ponds", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 683-690
2014 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศธร พวงสมบัติ, exชุติมา พัฒนะผล, exณัฐวริส นุ่นรักษา, "Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - เมษายน 2014
Publish Year National Journal 1
2015 exNattawarit Nunsaksa, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPongsatorn Puangsombat, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Hydrochloric Acid Preatreatment on Ethanol Yield of Agarophyte, Gracilaria tenuistipitata", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 38-47
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศธร พวงสมบัติ, exนางสาวชุติมา พัฒนะผล, "Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed species", The 21th International Seaweed Symposium, 21 - 26 เมษายน 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย