การปรับปรุงประสิทธิภาพของปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก