ผลกระทบของการใช้สารสกัดจากพืชต่อศัตรูธรรมชาติในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์