การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการไหลในช่องทางน้ำเปิด

Publish Year National Conference 1
2010 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A WAF Finite Volume Method for One-dimensional Shallow Water Equations", การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553, 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย