การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด", Kasetsart Journal of Social Sciences , ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 255-266
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิททยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขนตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย